Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Mooties hierna
vernoemd als Mooties. 1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk
overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. 1.3. De
rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Mooties en de wederpartij kunnen door de
wederpartij niet aan derden worden over gedragen tenzij met schriftelijke toestemming van
Mooties. 1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij,
worden door Mooties niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door
Mooties is bevestigd.

Artikel 2.AANBIEDINGEN 2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een
geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een
termijn bevat kan door Mooties desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q.
opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht. 2.2. In prijscouranten,
offertes, andere documenten vermelde kleuren omschrijvingen, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend
informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Mooties niet.

Artikel 3.OVEREENKOMSTEN 3.1. Behoudens het geval van het plaatsen van een order door middel
van een aanbetaling van € 250,00 wordt een overeenkomst eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn
gekomen nadat Mooties de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel – in geval van
reparatie – met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de
overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Mooties en deze
algemene voorwaarden.

Artikel 4.PRIJZEN 4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Mooties in rekening brengt zijn de op het
moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en
af magazijn, in euro’s en exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals
heffingen, toeslagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien aflevering heeft plaats
gevonden zijn de materialen verder voor verantwoording koper. 4.2. Indien na het sluiten van de
overeenkomst de prijzen van materialen belastingen en/of andere factoren die de prijs van de
goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Mooties gerechtigd deze
prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10 % geven wederpartij het recht om
de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de
desbetreffende mededeling gebeurt.
Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5.BETALING 5.1. Betaling geschiedt á contant bij aflevering mits anders is afgesproken Bij
uitzonderlijke gevallen dient betaling alsdan te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 5.2. De
wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder
dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan
niet kan worden toegerekend. 5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Mooties als
dan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een
gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. 5.4. Alle door Mooties
gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij,
zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. 5.5. Binnenkomende
betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder
begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6.ANNULERING 6.1. In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Mooties ter zake
van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met
een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele
door Mooties ten gevolge van de annulering geleden schade. 6.2. Bij het annuleren van de order
vervalt de aanspraak op de aanbetaling.

Artikel 7.LEVERTIJD, LEVERING, RISICO 7.1. De in de aanbieding en/of de
opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en
worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is
aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Mooties dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in
verzuim. 7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval maar niet
uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: – er sprake is van vertraging
in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk
verhinderende omstandigheid ongeacht of dit Mooties kan worden toegerekend; – wederpartij in
één of meer verplichtingen jegens Mooties tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in
tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; – wederpartij Mooties niet
in staat stelt de overeenkomst uit te voeren deze situatie doet zich onder meer voor indien de
wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde
gegevens zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen. 7.3. Wederpartij dient de bij Mooties
gekochte goederen of diensten in ontvangst te nemen en te controleren (zie Artikel 9. Garantie).
Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt worden
de goederen door Mooties opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor
opslag zijn voor rekening van wederpartij. Mooties zal nakoming vordering doch behoudt zich het
recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht
van Mooties op schadevergoeding. 7.4. Wederpartij dient bij aflevering voor een geldige verzekering
te hebben zorg gedragen. Mooties is vrij om te bemiddelen in de totstandkoming vaneen
verzekering.

Artikel 8.UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST, REPARATIE,ONDERHOUD, SCHADETAXATIE. 8.1. De
wederpartij kan voor of bij het verstrekken van de reparatie
opdrachtopgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen
de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs entermijn is bij benadering, tenzij
Mooties een vaste prijs en/of termijn overeenkomt. 8.2. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt
een gespecificeerde rekening afgegeven. 8.3. Indien de wederpartij binnen drie werkdagen na
kennisneming van de uitvoering van de opdracht de goederen niet heeft afgehaald, kan Mooties een
redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen. 8.4. De vervangen onderdelen
worden na uitvoering van de opdracht aan de wederpartij ter beschikking gesteld, indien deze
daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in
verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter
beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld en de wederpartij middels deze
onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of(nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle
andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van Mooties zonder dat de wederpartij
op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken. 8.5. Indien Mooties een schadetaxatie heeft verricht,
zullen aan de wederpartij 10% provisie van het getaxeerde bedrag in rekening worden gebracht.
Wanneer de wederpartij aan Mooties de schade reparatieopdracht verstrekt komt de door belasting
van 10% provisie van het getaxeerde bedrag te vervallen. 8.6. Mooties is gerechtigd zonder
toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten
verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Mooties. 8.7. Mooties zal de overeenkomst naar
beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.8. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mooties aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mooties worden verstrekt.

Artikel 9.GARANTIE/RECLAME 9.1. Voor alle door Mooties geleverde en door derden gefabriceerde
producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier.
Mooties garandeert dat alle zaken geschikten wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij
zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van
materiaal- en fabricage gebreken zijn. 9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze
voorwaarden is bepaald, staat Mooties in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door
haar geleverde reparatiewerkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal gedurende
twee maanden na reparatie. Deze garantiebepaling geldt eveneens, voor verborgen gebreken, doch
alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuiste fabricage
van de geleverde zaken door Mooties. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in
het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Mooties de als gevolg daarvan, ontstane gebreken
aan de geleverde zaken kosteloos herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, zulks ter
keuze van Mooties. 9.3. De garantieverplichting van Mooties vervalt indien het gerepareerde door
wederpartij onoordeelkundig worden gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan
een buitengewone belasting, en/of de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het
product niet in acht worden genomen. 9.4. Door een reparatie of vervanging van onderdelen binnen
de garantie termijn wordt de garantietermijn niet verlengd. 9.5. Reclame is niet mogelijk indien: – op
gebruikte onderdelen; – een reparatie bon niet kan worden overlegd; – de gerepareerde of geleverde
goederen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke
tolerantie; – de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of
naar het oordeel van Mooties op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd dan
wel door wederpartij; – de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door
onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies,
aanwijzingen en adviezen van Mooties; – wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens
Mooties(zowel financieel als anderszins) heeft voldaan; – zonder schriftelijke toestemming van
Mooties door derden reparaties of andere werkzaamheden aan de scooter zijn verricht. 9.6. Indien
wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomsten deze algemene
voorwaarden bepaalde binnen vijf dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door
Mooties gegrond wordt bevonden, zal Mooties te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen
daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren
respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen. 9.7. Het in
behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op. 9.8.
Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt
dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen. 9.9 Garantie geldt enkel bij
het filiaal van aanschaf. Indien er sprake is van transport zullen er voorrijkosten belast worden. 9.10
Let op Transport kosten vallen niet onder de garantie!

Artikel 10.KEURING De zaken worden voor de aflevering door Mooties gecontroleerd Wederpartij
heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door
Mooties vastgesteld.

Artikel 11.NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING 11.1. Mooties is bevoegd de overeenkomst
met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de
uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming
en/of schadevergoeding), indien: – wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de
overeenkomst tussenpartijen; – wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte
tot faillietverklaring doet; – faillissement van wederpartij wordt aangevraagd; – het bedrijf van
wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; – een onderhands akkoord wordt aangeboden; – op
enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; 11.2. Het in lid 1 van dit artikel
bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn
uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Mooties passende zekerheid heeft
gesteld.

Artikel 12.EIGENDOMSVOORBEHOUD 12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit
voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Mooties aan wederpartij
krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering
verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van
wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten. 12.2. Mooties is in de in artikel 11 lid 1
hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit
artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een
ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Mooties voor
zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich
bevinden. 12.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn
normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken.
Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het
eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de
eigendomsrechten van Mooties te leveren. Hij is eveneens verplicht Mooties op eerste verzoek een
stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het
geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Mooties om dit
pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 13.RETENTIERECHT Mooties is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte
vaneen zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten
tot dat de vordering van Mooties met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en
kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14.AANSPRAKELIJKHEID 14.1. Mooties is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg
van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens weder partij. De nakoming
van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en
algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook,
is uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Mooties of leidinggevende
ondergeschikten. 14.2. Mooties evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet/leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst heeft ingeschakeld. 14.3. Mooties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of
namens haar verstrekte adviezen. 14.4. Mooties heeft te allen tijde het recht een schade van de
wederpartij te repareren. Wederpartij dient Mooties hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld
anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 15.OVERMACHT 15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt
verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Mooties, al dan niet ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet
van Mooties kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen,
fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan
personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Mooties ten
behoeve van de uitvoering van de reparatie zijn ingeschakeld (zoals te late levering door
leveranciers), etc. 15.2. Overmacht geeft Mooties het recht hetzij de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de
overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16.PARTIELE NIETIGHEID Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met
wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In
plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het
door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17.PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
17.1. De vestigingsplaats van Mooties is de plaats waar wederpartij aanzijn verplichtingen jegens
Mooties moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten. 17.2. Op alle
aanbiedingen en overeenkomsten van Mooties is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartijen Mooties gesloten
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen
worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Menu